VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ , ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu www.agau.cz je společnost Agau Trade s.r.o., IČO 61679283 se sídlem Alešova 1092, 272 01 Kladno, která je zastoupená Ing. Jiřím Sedlákem a Ivanou Sedlákovou (jednatelkou společnosti), a která je zapsána v Obchodním rejstříku a vedena pod značkou C 35145 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Kontaktním telefonem je 312 661 080 případně 777 333 301, nebo email agau@agau.cz. Provozovatel je prodávající, nebo dodavatel. (dále jen prodávající)

2. Kupující / spotřebitel je fyzická, nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.agau.cz. (dále jen kupující)

3. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010 a jsou platné pro nákup na www.agau.cz.

II. Objednání zboží

1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na internetové obchodě www.agau.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Objednávku považujeme za závaznou po jejím odeslání ze strany kupujícího. Prezentované ceny jsou s DPH. Výsledná cena položek, která se zobrazí při platbě za zboží je s DPH (Jsme plátci DPH).

3. Položky, které svými rozměry generují složitost manipulace, nárůst hmotnosti, atypičnost balení a nárůst ceny dopravného jsou před odesíláním konzultovány s kupujícím.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Toto odtoupení se řídí dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu na adresu sídla prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti=provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme, nebo odmítne zboží převzít.

8. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

 
IV. Záruční podmínky

1.  Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

2.  Záruční doba delší než zákonná je uvedena u každého prodávaného produktu.

3.  Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

4.  Kupující při uplatnění záruky má:

  • Pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;
  • Pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;
  • Pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;
  • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem;
  • V případě oprávněné reklamace má právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv);
     

5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným použitím zařízení;
- mechanickým poškozením nebo opotřebením;
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem);

6.  Místem pro uplatnění reklamací (záručních i pozáručních) je adresa provozovny,tedy sídlo firmy Agau Trade s.r.o.  O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou.

 
OCHRANA ÚDAJŮ
Prohlášení o ochraně osobních údajů našich zákazníků:

    * Jakákoliv Vaše osobní data, která od Vás získáme jsou chráněna před zneužitím podle zákona č. 101/2000 Sb. V

    * Informace o objednávkách - jsou shromažďovány po celou dobu Vašeho užívání objednávkového systému a slouží pro zajištění dodávky objednaného zboží, pro případnou reklamaci, nebo vrácení zboží. Tyto informace jsou součástí objednávky. Tyto údaje nejsou poskytovány třetí osobě.

    * Vaše odeslaná  data - jsou informace, které slouží k identifikaci a autorizaci kupujícího a jsou používána k vlastní realizaci Vaší objednávky a pro případnou komunikaci s Vámi. Odeslaná data obsahují zejména : jméno a přijmení a kontakt na Vás. Tedy dodací adresu nebo fakturační adresu, telefon a e-mail. Případně dále bankovní spojení a jiné platební identifikátory.

    * Poskytnutá osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována třetí osobě. Pokud by došlo k nějaké dohodě s třetí důvěryhodnou osobou o zpracování těchto dat, bude vyžadován vždy Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu data jinak neposkytujeme.

Váš souhlas: Používáním tohoto internetového obchodu umístěného na www.agau.cz., který je provozovaný firmou Agau Trade s.r.o, zastoupenou Ing. Jiřím Sedlákem, souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.